Terms and Conditions

STANDARD AVTALEVILKÅR FOR OPPHOLD HOS BUSINESS APARTMENTS AS

 

Disse avtalevilkårene – som kan endres fra tid til annen – gjelder alle våre tjenester, som er tilgjengelige på nett, på mobile enheter, e-post og telefon. Ved at du bruker nettstedet vårt og/eller ved at du gjør en booking, erkjenner og samtykker du at du har lest, forstått og akseptert de vilkårene som er beskrevet nedenfor.

 1. Generelt om betingelsene

Business Apartments AS (heretter omtalt som BA) leier ut leiligheter for kortere og lengre overnattingsopphold.

Opphold i leilighetene omfattes ikke av husleieloven. Vilkårene for leie og opphold hos Hatco reguleres derfor kun av « bekreftelsen på opphold» med dertil tilhørende vilkår.

 1. Formål og oppholdets lengde

Leiligheten må bare benyttes for det tidsrom som er avtalt i bekreftelse på opphold. Leiligheten må bare benyttes som bolig. Den kan ikke benyttes til noen form for forretnings eller næringsvirksomhet.

Det er ikke tillatt å drive noe som er strid med norsk lov i eller fra leiligheten. Dette vil kunne medføre terminering av kontrakten. Utkastelse og innbetalt leie vil bli beholdt i sin helhet.

Opphold hos BA gjelder i den periode som er avtalt på tidspunktet for avtalens inngåelse, og perioden kan ikke kreves forlenget av den enkelte part uten at det er inngått ny avtale. Ved periodens utløp plikter beboer/ leietaker å forlate leiligheten i samme stand som da den ble overtatt. Beboer/ leietaker plikter å levere boligens nøkler tilbake Hatco på dagen for kontraktens utløp ( Innen klokken 12:00 )

Dersom beboer/ leietaker ikke fraflytter leiligheten til utløp av avtalt tid, er BA berettiget til å kreve dagmulkt tilsvarende to ganger daglig vederlag for hver dag fra oppholdets utløp til gjesten har fraflyttet leiligheten i tråd med sine forpliktelser etter avtalen.

Dersom BA må skifte lås for å få tilgang så vil kostnaden for dette vil i sin helhet bli belastet/ fakturert beboer.

 1. Betaling, pris, bestillinger og mislighold

Bestilling av leiligheter kan skje via epost eller telefon, og er å anse som bindene fra det tidspunktet bestillingen er mottatt. Merk at BA må gi skriftlig ( mail eller sms) bekreftelse før reservasjonen er bindende.

Du kan betale med betalingskort eller via bankoverføring på faktura.  Ved opphold på inntil 4 uker så skal dette være forhåndsbetalt. Alle må ha forhåndsbetalt avtalt beløp før innflytting vil kunne skje.  Ved opphold på lenger en 1 måned så kan man avtale månedlig betaling. På opphold utover 4 uker så forfaller hele neste periode (opptil 1 mnd) 1 uke forut for perioden. Dersom betalingsbetingelsene ikke overholdes så kan BA uten varsel heve avtalen. Hatco betrakter manglende betaling som mislighold av avtalen. BA vil om mulig innen heving gjøres gjeldene, forsøke å varsle beboer/ leietaker. Kun skriftlig forlenging gitt fra BA er akseptert som dokumentasjon på at forlenging er gitt. Prisen kan variere for nye perioder. Merk at Hatco kan velge å ikke forlenge leieavtalen uten å oppgi noen grunn for dette. Ved tilbakebetaling av eventuelt depositum, så kan dette ta inntil 7 dager.

 1. Ankomst/avreise
 • Innsjekk fra klokken 15.00.
 • Vanlig tid for innsjekk er mellom klokken 15:00 og 19:00. Merk at dette kan forskyves av utleier dersom det må gjøres på grunn av kapasitetshensyn.  Innsjekk før eller etter dette må avtales særskilt og det vil normalt påløpe et servicehonorar for innsjekk utenfor disse tidene. Merk at dette ikke kan garanteres. Dette vil variere i beløp, på bakgrunn av tidspunkt og dag (hverdag, helg, helligdager)
 • Dersom ikke annet er avtalt så møter en fra oss dere og gir dere nøkler og en omvisning i leiligheten ved innsjekk.  
 • Utsjekk på avreisedagen er senest klokken 12:00. Det kan være mulig å få senere utsjekk mot et gebyr. Merk at dette kun kan innvilges når det av hensyn til neste innsjekk på den aktuelle leiligheten er mulig. Dersom ikke annet er avtalt, så er det obligatorisk at utleier rengjør leiligheten etter utsjekk. Kostnadene for dette varierer med størrelse på leiligheten og leietid.
 • I alle avtaler der utleier skal ta vasken så er det følgende forutsetninger for den prisen som er gitt i kontrakten. Dette er da forutsetninger som beboer/ leietaker er ansvarlig for er gjort innen utsjekkings tidspunkt.
 • All Søppel skal være tatt ut av leiligheten.
 • Alt av private ting er fjernet.
 • Skittent servise settes i oppvaskmaskinen.

Dersom dette ikke gjort ved utsjekk, så fakturere/belaste for merarbeidet dette medfører.

 1. Påbudt ved innsjekking
 • Hele bookingens avtale beløp må være på utleieres konto. Dersom ikke månedlig betaling er avtalt.  Kun gyldig kvittering vil være dokumentasjon dersom ikke beløpet er på konto ved innsjekk.  Depositum vil variere etter størrelse på leilighet og lengde på oppholdet. Kredittkort betaling av depositum kreves, dersom dette ikke er overført via bank.
 • Statlig utstedt id-kort med foto kreves
 • Aldersgrense for innsjekking er 18 år
 1. Fremleie og antall gjester

Det er ikke tillatt å fremleie leilighetene.  Utleier skal til enhver tid ha navn på alle beboere av hensyn til brannsikkerhet. Det kan ikke bo flere personer enn det som er oppgitt og avtalt ved bestilling.

 1. Erstatningsansvar

Leietaker/ beboer er ansvarlig overfor BA for de skader på leiligheten og/eller dets inventar som oppstår i løpet av oppholdet og som forvoldes av beboer eller andre som av gjesten har fått adgang til leiligheten.  Skader på leiligheten skal straks og uten ugrunnet opphold, meddeles BA.

Slitasje utover det som kan forventes ved normal bruk, kan man også bli stilt ansvarlig for. Dersom noe blir borte fra leiligheten så er leietaker ansvarlig for å erstatte dette. Utleier vil kjøpe inn nytt og dette vil bli fakturert. Hatco vil også ta betalt for den tiden (timebetalt) et slikt innkjøp vil ta.

Dersom beboer på grunn av matlagning eller annet utløser brannalarmen med påfølgende utrykning av brannvesenet, så vil dette i sin helhet bli belastet/ fakturert beboer/ leietaker.

 1. Dyr og røyking

Uten særskilt skriftlig tillatelse så er husdyr forbudt å ta med inn i våre leiligheter. Dette på grunn av allergihensyn. Det er ikke tillatt med røyking i våre leiligheter. Brudd på dette vil bli fakturert/ belastes med kroner 5000.

 1. Støy

I tidsrommet kl 22:00 -07:00 er det forbudt med aktiviteter som medfører bråk eller forstyrrer naboene.

 1. Bytte av leilighet

BA forbeholder seg retten til å bytte leiligheten som er beskrevet i bekreftelse/faktura for oppholdet. Byttet vil da være av tilsvarende eller høyere kvalitet uten at prisen endres.

 1. Endring og avbestilling

For avbestillinger senere enn 2 uker før ankomst, påløper det 25 % av avtalt vederlag.

For avbestillinger senere enn 1 uke før ankomst påløper det 50 % av avtalt vederlag.

For avbestillinger ankomst dag påløper 100 % av avtalt vederlag for 2 uker og deretter 50 % av påfølgende uker inntil 1 måned.

 1. Sengetøy og håndklær
  Leiligheten er utstyrt med ett sett sengetøy og 2 store og 2 små håndklær pr oppgitt gjest/ seng i bekrettelsen.

 

 1. Ansvarsfritakelse

 

Leietaker/ beboer fritar eier og BA for ethvert ansvar for skader på ting eller personer som er en direkte følge av bruken av leiligheten.

 

 1. Endringer og feil.

Leieprisene på våre leiligheter som ligger på våre nettider eller på andre plattformer vil kunne endres når som helst, men endringene vil ikke berøre bestillinger som allerede er godkjent. På tross av at BA vil gjøre sitt beste for å alltid ha korrekte og oppdaterte priser, så vil feil kunne forekomme.

Overdragelse av avtalen er ikke tillatt uten BA sitt skriftlige samtykke.

Du kan endre eller avbestille din booking( dersom dette er mulig ihht avbestillingsreglene)  enten via våre nettsider eller ved å sende en epost til [email protected]   eller ved å ringe/ SMS   400 96 188

 1. Øvrig

Eventuelle tvister som oppstår på grunn av disse generelle vilkårene og våre tjenester skal utelukkende forelegges domstoler i Oslo.

Originalversjonen av disse avtalevilkårene er på norsk og er oversatt til andre språk. Den oversatte versjonen er kun gjort av bekvemmelighetshensyn, og du gis ingen rettigheter med utgangspunkt i den oversatte versjonen. Ved eventuelle tvister angående innholdet eller tolkningen av disse avtalevilkårene, og ved eventuelle inkonsekvenser eller uoverensstemmelser mellom den norske versjonen og enhver oversatt versjon, skal den norske versjonen, i den utstrekning som loven tillater, veie tyngst og være avgjørende.

OPPDATERT SIST 1.7.2019  


©2020 Business Apartments AS